Sopimusehdot

1. Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan, ellei muusta ole sovittu. Konsultointi Vihreää Valoa kutsutaan myyjäksi ja työn tilaajaa asiakkaaksi.

2. Tarjous ja sopimus

Tarjous lähetetään ensisijaisesti kirjallisena. Tarjouksesta tulee ilmetä työn suorittamiseen vaadittavien asiakkaan toimittamien materiaalien laatu- tai muut vaatimukset. Myyjän ja asiakkaan välille syntyy toimeksianto, kun asiakas hyväksyy tarjouksen ja tilaa työn puhelimitse, sähköpostilla tai verkkosivujen kautta yhteydenottolomakkeella.

3. Asiakkaan ja myyjän vastuut

Asiakas toimittaa kaikki työn suorittamiseen tarvittavat materiaalit ja huolehtii siitä, että toimitettu materiaali ei loukkaa kenenkään kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, eikä siihen kohdistu mitään käyttö- tai muita oikeudellisia rajoituksia. Myyjän on ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava asiakkaalle, jos toimitettu aineisto ei teknisesti sovellu työn suorittamiseen. Myyjä ei ole vastuussa, jos toimeksianto viivästyy tai keskeytyy asiakkaasta johtuvan syyn vuoksi.

Myyjän vastuulla on tuottaa toimeksianto tarjouksen ja asiakkaan toivomusten mukaisesti. Myyjä on vastuussa käyttämistään työtavoista, ohjelmistoista ja muista omaan toimintaansa vaikuttavista seikoista, sekä siitä että toimeksiannon lopputulos vastaa sovittua.

4. Työn toteutus ja aikataulu

Toimeksiannon aikataulu sovitaan asiakkaan kanssa aina tapauskohtaisesti tarjouksen yhteydessä. Jos tilauksen yhteydessä asiakas ilmoittaa uusia lisäyksiä, rajoituksia tai ehtoja, myyjä ilmoittaa mahdolliset lisäkustannukset tai aikatauluun vaikuttavat asiat. Jos toimeksiannon aikataulu muuttuu sen aikana, on myyjä velvollinen ilmoittamaan tästä asiakkaalle ilman aiheetonta viivästystä.

5. Tuotetun materiaalin tarkistaminen ja korjaukset

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa toimeksiannon tuloksena tehty materiaali kaksi (2) kertaa, jonka jälkeen myyjä tekee sovitut muutokset materiaaleihin. Jos asiakas haluaa muutoksia vielä tarkistuskertojen jälkeen, ovat muutokset lisämaksullisia myyjän normaalin tuntiveloituksen mukaisesti.

Jos toimeksiannon aikana asiakas haluaa muuttaa alkuperäisesti sovittua työn sisältöä, katsotaan tämä lisämaksulliseksi ja myyjä ilmoittaa asiakkaalle muuttuneet kustannukset.

6. Valmiin työn tarkistaminen ja reklamaatio

Asiakkaan on tarkistettava vastaanottamansa tuote tai palvelu ilman aiheetonta viivästystä. Asiakkaalla on seitsemän (7) päivää aikaa reklamoida materiaaleissa olevista mahdollisista virheistä.

7. Hinta, laskutus ja maksaminen

Myyjä toimittaa asiakkaalle tarjouksen joko kiinteähintaisena tai arvion tuntimäärästä, jolloin kokonaiskustannus muodostuu käytetystä ajasta. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle, jos alkuperäinen arvio muuttuu. Myyjä laskuttaa tehdyn työn verkko- tai pdf-laskuna sopimuksen mukaisesti. Maksun tulee tapahtua 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, ellei toisin sovita. Ellei laskua makseta määräaikana, on suorittajalla oikeus periä saatavalleen kulloinkin soveltamansa korkokannan mukaista viivästyskorkoa laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Suorittajalla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

8. Ylivoimainen este
Jos myyjä kohtaa ylivoimaisen esteen, ilmoittaa hän siitä välittömästi asiakkaalle. Osapuolet pyrkivät sopimaan toimeksiannon toteutuksesta myöhempänä ajankohtana, jos ylivoimainen este väistyy kohtuullisessa ajassa. Jos näin ei tapahdu, keskeytyy toimeksianto ilman vaatimuksia kummallekaan osapuolelle.

9. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Toimeksiantoja koskevat riidat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja sovittelemalla. Mikäli neuvottelut eivät johda osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan riidat myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa.